Alle prijzen zijn incl. BTW en indien van toepassing incl de nodige milieubijdragen. Wij doen ons uiterste best om alles zorgvuldig te omschrijven en aan te passen, er kunnen echter geen rechten ontleend worden aan eventuele wijzigingen. 

© 2016 BY S Constructions BV

RGR Reclame -
00:00 / 00:00

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Saeys constructions. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Saeys constructions. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Saeys constructions behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Saeys constructions erkend.

1.4 Saeys constructions garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Saeys constructions bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Saeys constructions zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Saeys constructions geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Saeys constructions heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Saeys constructions. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Saeys constructions er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Saeys constructions aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Saeys constructions slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:

  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
  • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

 

 

 

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Saeys constructions, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Saeys constructions. Saeys constructions houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Saeys constructions respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Saeys Constructionsmaakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Saeys Constructions) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Saeys Constructions. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Saeys Constructions schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Saeys Constructions gegrond worden bevonden, zal Saeys Constructions naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Saeys Constructions en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Saeys Constructions tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Saeys Constructions gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Saeys Constructions voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Saeys Constructions is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Saeys Constructions in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparen en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Saeys Constructions en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

6.7 Garantietermijnen zijn niet voor elk product hetzelfde, op NIEUWE toestellen is de wettelijke garantie 2 jaar. Wat betreft de herstellingen geeft Saeys Constructions 6 maand garantie op het vervangen onderdeel. Bij vervanging van LCD duidt de garantie op luie of dode pixels, deze dienen Saeys Constructions 7 dagen na plaatsing schriftelijk meegedeeld te worden. Hierbij wordt ook verwezen naar deel 6.6 van deze voorwaarden. Bij afhaling worden herstelde toestellen onmiddellijk gecontroleerd op werking van alle delen en vanaf 1 januari 2015 wordt bij elk toestel het reparatieformulier ingevuld en getekend door klant. Toestellen dienen ‘unlocked’ te worden afgeleverd bij Saeys Constructions zodoende alles gecontroleerd kan worden na herstelling. Bij afhaling tekent klant het reparatieformulier af en erkent hierbij in eer en geweten dat het toestel geen mankementen vertoont. Voor latere mankementen zoals problemen met sluiterknop, geluid en dergelijke is Saeys Constructions nooit aansprakelijk.

Garantie bij tweedehandstoestellen bedraagt 3 maand met bovengenoemde punten van garantie in acht te houden met name punt 6.6 specifiek. Indien gewenst kan er met de klant en Saeys constructions andere termijnen voorzien worden, deze zullen dan ook schriftelijk opgenomen worden en afgetekend door beide partijen.

 

Toelichting buiten garantie

Tijdens onderzoek kan aan uw toestel gebruikersschade worden geconstateerd. Deze schade valt buiten de garantiebepalingen. U ontvangst dan uiteraard een prijsopgave voor de reparatiekosten.

Wanneer u het toestel niet wilt laten repareren voor deze prijs, kunt u ervoor kiezen om het toestel ongerepareerd retour te laten zenden. Hier zijn echter onderzoekskosten aan verbonden. Deze kosten liggen tussen de € 40,- en € 50,-. Tevens kan er voor gekozen worden om kosteloos afstand te doen van het toestel. Uw toestel zal dan door het reparatiecentrum milieuvriendelijk worden verwerkt.

Hieronder zullen de meest voorkomende schades worden toegelicht.
 

Vochtschade

Er is corrosie op het elektronisch binnenwerk van het toestel aangetroffen. Dit is vochtschade en ontstaat door invloed van buitenaf. Vochtschade ontstaat niet alleen wanneer het toestel in het water valt of in aanraking komt met een andere vloeistof, maar kan ook ontstaan wanneer het toestel in een vochtige omgeving wordt gebruikt (bijvoorbeeld mist, badkamer enz.), door sterke temperatuurschommelingen (en daardoor condensvorming) of wanneer het op een andere manier met vocht in aanraking komt, zoals klamme handen of zweet. Vochtschade ontstaat bij onjuist gebruik van uw mobiele telefoon en valt buiten de fabrieksgarantie.

Valschade

Valschade is schade als gevolg van vallen en/of stoten van het product. Een kleine val is voldoende om de printplaat te breken. De verbinding tussen de verschillende onderdelen in het toestel wordt dan verbroken. Hierdoor functioneert uw toestel niet of nauwelijks meer. Het kan hierbij voorkomen dat de behuizing volledig gaaf is maar het toestel toch valschade heeft. Valschade valt ook buiten de garantievoorwaarden.

Drukschade

Drukschade is schade, die ontstaat door (hevige) druk op het toestel. Dit kan bijvoorbeeld komen door op het toestel te gaan zitten (toestel bevindt zich bijvoorbeeld in de achterbroekzak). Net als bij valschade hoeft drukschade niet altijd van buitenaf te zien zijn. In sommige gevallen is het te zien door verkleuringen of vlekken op het display van de mobiele telefoon. Ook is de printplaat meestal aangetast. Dit kunnen kleine breuken zijn, waardoor er soms wel en soms geen contact is tussen de verschillende componenten van uw toestel. Dit komt meestal tot uiting in het uitvallen van bepaalde functies van uw toestel, terwijl andere functies gewoon blijven werken. Drukschade valt eveneens buiten de garantievoorwaarden.

 

 

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Saeys Constructions zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Saeys Constructions slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Saeys Constructions gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Saeys Constructions kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Saeys Constructions en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Saeys Constructions op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Saeys Constructions behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Saeys Constructions gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 

 

 

 

10. Overmacht

10.1 Saeys Constructions is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Saeys Constructions alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Saeys Constructions behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Saeys Constructions gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Saeys Constructions bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Saeys Constructions is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Saeys Constructions aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Saeys Constructions zolang de afnemer de vorderingen van Saeys Constructions uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Saeys Constructions wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Saeys Constructions geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Saeys Constructions of een door Saeys Constructions aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Saeys Constructions haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Saeys Constructions zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6      De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Saeys Constructions.

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Saeys Constructions en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Dendermonde kennis, tenzij Saeys Constructions er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.